خانه رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک دکتر حسابی

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

25م رهن 50ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

10/09/1392جزئیات

خانه اراک شکرایی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه

7م رهن 750ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1392جزئیات

خانه اراک ابتدای طالقان...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

26م رهن 600ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

22/07/1390جزئیات

خانه اراک سر ملک

طبقه دوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه

20م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/03/1390جزئیات

خانه اراک اول ملک

طبقه اول-زيربنا 250متر-نما سنگ- 3خوابه

20م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/03/1390جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

15م رهن 5ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

22/03/1390جزئیات

خانه اراک سر ملک

طبقه اول-زيربنا 450متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه

80م رهن 5ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

1.5م رهن 180ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه

50م رهن 5ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

01/02/1390جزئیات

خانه اراک فتح شیاکوه

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

4م رهن 200ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

16/01/1390جزئیات

خانه اراک شریعتی

زيربنا 60متر- 1خوابه

2م رهن 140ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

08/01/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

2م رهن 140ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

08/01/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

9م رهن 140ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

08/01/1390جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه

2م رهن 200ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1389جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه و پیلوت- 2خوابه - نوساز

9م رهن 10ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/10/1389جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

6م رهن 650ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک رو به روی شهر...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

4م رهن 400ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه

3م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه

30م رهن
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

25م رهن
مسکن اراک جامع086-2776612

22/07/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

05/07/1395جزئیات

خانه اراک پورمحسن

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه

6م رهن 600ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

05/07/1395جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

70م رهن
مسکن اراک جامع086-2776612

05/07/1395جزئیات