خانه فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک شهرک ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-زيربنا 80متر

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سن بنا 8سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک شهرک هجرت

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه کوی فضیلت

-طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوبلکس

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 16سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک روستای حاجی آ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 30سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک مسکن سردشت

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

430ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک آیت الله غفار...

طبقه اول- نوساز

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 58متر

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-قیمت متر مربع 1.8تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک رنگ رزها

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه یک طبقه و نیم- 1خوابه

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 2سال

310ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

خانه اراک اوحدی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

1.1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 240متر-سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

خانه اراک دکتر حسابی

طبقه اول-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 3ميليون

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

-طبقه اول-زيربنا 125متر

مسکن اراک جامع086-2776612

19/08/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

11/08/1395جزئیات

خانه اراک انتهای کشتارگ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

خانه اراک رنگ رزا

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات