خانه فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک عباس آباد

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 4.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 1خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه-سن بنا 20سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 90متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 20سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه

185ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ابوالفضل...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 127متر- 2خوابه

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 8سال

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوطبقه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک شهر امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دو طبقه و پیلوت- 2خوابه

620ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دو طبقه و نیم- 1خوابه -سن بنا 8سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ابولفضل

-طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- نوساز

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک گاو خانه

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه سوم-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 2خوابه

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک پور محسن

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه وپیلوت- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 15سال

مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه شازند خ شهدا

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

780ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

900ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک اوحدی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سن بنا 15سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 2.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک خانه سازی قنا...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سن بنا 15سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 850متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

440ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 1000متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

55ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه سوم-زيربنا 3متر-سن بنا 25سال

214ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات