خانه فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 2.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک خانه سازی قنا...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سن بنا 15سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 850متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

440ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 1000متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

55ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه سوم-زيربنا 3متر-سن بنا 25سال

214ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 3متر- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه دوم-زيربنا 187متر- 3خوابه - نوساز

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک ملک

سن بنا 20سال

760ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک فاطمیه

طبقه دوم-زيربنا 2متر- نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 110متر- 1خوابه - نوساز

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه دوم-زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

زيربنا 650متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 55تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 107متر-قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

زيربنا 60متر- 1خوابه

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما سنگ- 15خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 130متر

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

خانه اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-زيربنا 80متر

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سن بنا 8سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک شهرک هجرت

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه کوی فضیلت

-طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوبلکس

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 16سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک روستای حاجی آ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 30سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات