مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک طالقانی

20م رهن 2.5م اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1394جزئیات

مغازه اراک میدان امام

5م رهن 750ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1394جزئیات

مغازه اراک طالقانی

20م رهن 1م اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

10/09/1392جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

4م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

17/03/1391جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

5م رهن 600ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

17/03/1391جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 40متر

1.5م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1390جزئیات

مغازه اراک رودکی

-زيربنا 27متر-نما سنگ

5م رهن 150ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1390جزئیات

مغازه اراک سیدالشهدا

-زيربنا 80متر

5م رهن 650ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک سردشت

-زيربنا 100متر

3م رهن 150ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 33متر

3م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 18متر

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک شهرک گردو

-زيربنا 27متر

87ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه یک طبقه ومغازه- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

01/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 60متر

2م رهن 600ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 130متر

3م رهن 400ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 18متر

2م رهن 250ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 33متر

2م رهن 250ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

3م رهن 400ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

3.5م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

2م رهن 480ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک فلکه فرماندا...

50م رهن 5ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

2م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک ملک

-زيربنا 19متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/12/1389جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

2م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 800ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/07/1395جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 900ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/07/1395جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 650ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات