آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

68ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه سوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ-سن بنا 10سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک انوری

طبقه سوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 5سال

115ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/04/1393جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه اول-زيربنا 43متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 12سال

129ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک انوری

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 15سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 40متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 7سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

59ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک خ دانشگاه...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/01/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امین...

طبقه چهارم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 1خوابه -سن بنا 9سال

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/07/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

42ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/03/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امیر...

طبقه دوم-زيربنا 40متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

24ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/03/1391جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 3سال

31ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1390جزئیات

آپارتمان اراک انتهای قا...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

38ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/10/1389جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

-طبقه دوم-زيربنا 40متر

70ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/05/1396جزئیات

آپارتمان اراک خ دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

93ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران خیابان د...

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/04/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 15سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1395جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

-طبقه دوم-زيربنا 50متر

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/07/1395جزئیات

آپارتمان اراک حافظیه

طبقه چهارم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

28/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه چهارم-زيربنا 45متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/03/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهرک الهی...

طبقه چهارم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 1خوابه -سن بنا 18سال

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/03/1395جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 6سال

59ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/01/1395جزئیات