آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 81متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه هشتم-زيربنا 99متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دهم-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.6تومان

244ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1397جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه سوم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

272ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه همکف-زيربنا 89متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

235ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

380ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه هفتم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

23ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/05/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

235ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

224ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

206ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک دکتر حساب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه پنجم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/04/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه یازدهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/04/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.25ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.25ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه هفتم-زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.1ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 13سال

مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دهم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

242ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

196ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات