آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

153ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 6سال

144ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 3سال

158ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران سه راه آ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

298ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 1خوابه

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک گاو خانه

طبقه دهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک گاو خانه

طبقه دهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان تعاونی مسکن آ...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه هشتم-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

141ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 79متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

275ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه نهم-زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک سرا ارامن...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه پانزدهم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه پانزدهم-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

238ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

264ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه چهارم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

115ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک سنجان

طبقه پنجم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

139ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

115ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک قائم...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه هفتم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

02/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه نهم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 13سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

105ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات