آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه

336ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

329ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 2خوابه

328ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

382ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

435ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 2خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک میرزای شی...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

475ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

333ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک حمید...

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

325ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

273ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه یازدهم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

397ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

216ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 78متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک قائم مقام...

طبقه ششم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 81متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه هشتم-زيربنا 99متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دهم-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.6تومان

244ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1397جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه سوم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

272ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه همکف-زيربنا 89متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

235ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

380ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه هفتم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

23ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات