آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 121متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

930ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه اول-زيربنا 122متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

610ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه سوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

336ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ قیام

زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

352ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان شازند شازند

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 14سال

197ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

380ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه پنجم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

518ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک میرزا شیر...

طبقه سوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

348ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

296ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

275ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

375ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه نهم-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز

369ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه سوم-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

283ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.7تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

12/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

12/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک خانه سازی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

290ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه هفتم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 108متر- 2خوابه - نوساز

324ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک میدان دار...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 13سال

312ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

132ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1395جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه سوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اراک سبحانی

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

247ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

212ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک قائم مقام...

طبقه دوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

364ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک میرزای شی...

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه سوم-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 12سال

186ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

128ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/11/1394جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

257ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 9سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه سوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

235ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

294ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک پورمحسن

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

356ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

183ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1394جزئیات