آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک قائم مقام...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

851ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ میرزا ش...

طبقه سوم-زيربنا 147متر- 2خوابه

735ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه اول-زيربنا 147متر- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

560ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

695ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 142متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 131متر- 3خوابه - نوساز

524ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک مسکن المه...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

448ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

588ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اراک جنت

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه

510ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه ششم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کامپوزیت- 2خوابه -سن بنا 1سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک صنای...

طبقه اول-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

246ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

371ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

04/08/1394جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

525ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/04/1394جزئیات

آپارتمان اراک میرزا شیر...

طبقه پنجم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه

460ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

343ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1393جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه ششم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- نوساز

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 14سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1393جزئیات

آپارتمان اراک سبحانی

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

398ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه ششم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

268ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/07/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه ششم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/06/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

532ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/06/1393جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 20سال

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/06/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

290ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/06/1393جزئیات

آپارتمان اراک خانه سازی...

طبقه اول-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

490ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

525ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 17سال

286ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک جهرم

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 8سال

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/04/1393جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

476ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1393جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

390ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/03/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه ششم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

390ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه چهارم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

572ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک ادیب

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

416ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک ادبجو

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه هشتم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 2سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 3خوابه - نوساز

360ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه پنجم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 25سال

184ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/12/1392جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

524ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/10/1392جزئیات

آپارتمان اراک میدان فرم...

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

520ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

415ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک میدان شری...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما ترکیبی- 2خوابه - نوساز

390ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک مسکن

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

445ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/05/1392جزئیات