خانه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک شهرک ابوالفضل...

زيربنا 50متر- 1خوابه

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک داوران

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 40متر

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 40متر-سيستم نقشه یک طبقه و نیم- 1خوابه -سن بنا 7سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

خانه اراک باغ ملی

-طبقه اول-زيربنا 45متر

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه-سن بنا 20سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه سوم-زيربنا 3متر-سن بنا 25سال

214ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک فاطمیه

طبقه دوم-زيربنا 2متر- نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه دوم-زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 2متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سن بنا 8سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 16سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک دکتر حسابی

طبقه اول-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 3ميليون

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 1سال

228ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه یک طبقه-سن بنا 3سال

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سیمان سفید

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1393جزئیات

خانه اراک انوری

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک کرهرود

-طبقه اول-زيربنا 50متر-نما سنگ

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/06/1392جزئیات

خانه اراک شهرک ولیعصر

-طبقه اول-زيربنا 40متر

32ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/04/1392جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 45متر-سيستم نقشه یک طبقه ومغازه

205ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/03/1391جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

40ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/03/1391جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه سوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 3سال

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/08/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 45متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سرامیک- 1خوابه

19.5ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/02/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سن بنا 10سال

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/01/1396جزئیات

خانه اراک شهرک ابوالفضل...

-طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه

80تومان
مسکن اراک جامع086-2776612

14/12/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 45متر-سن بنا 10سال

70ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/12/1395جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 45متر-سيستم نقشه یک طبقه و نیم-سن بنا 10سال

110تومان
مسکن اراک جامع086-2776612

10/11/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 50متر-سن بنا 10سال

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/10/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 50متر-سن بنا 1سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/09/1395جزئیات

خانه اراک شهرک ولیعصر

-زيربنا 30متر

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1395جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 48متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات

خانه اراک آیت الله غفار...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/06/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 50متر- نوساز

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/06/1395جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/06/1395جزئیات