خانه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-زيربنا 80متر

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک روستای حاجی آ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 30سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک رنگ رزها

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 2سال

310ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک انتهای کشتارگ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

خانه اراک رنگ رزا

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سن بنا 20سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/05/1395جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک فاطمیه

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

380ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه همکف-زيربنا 80متر

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1394جزئیات

خانه اراک شهرک جدید امی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

35ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

430ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر 3سانتی- 1خوابه

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

287ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک فاطمیه

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه-سن بنا 5سال

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

-زيربنا 100متر

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه - نوساز

168ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شهرک پردیس

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه پیلوت-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 14سال

530ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

345ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 2سال

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 12سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 10سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/12/1393جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات