خانه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

880ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک نمک کوریها

-طبقه اول-زيربنا 120متر

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 120متر-سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

خانه اراک سنجان

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 18سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 110متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه

185ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک شهر امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک گاو خانه

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

900ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک اوحدی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سن بنا 15سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 110متر- 1خوابه - نوساز

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 107متر-قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک شهرک امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

430ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک اوحدی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

1.1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

-طبقه اول-زيربنا 125متر

مسکن اراک جامع086-2776612

19/08/1395جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

11/08/1395جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 105متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

395ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک میدان رودکی

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 2خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه وزیرزمین- 2خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1394جزئیات

خانه اراک شهرک ابولفضل

زيربنا 113متر-سن بنا 3سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شکرایی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

800ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 15سال

620ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 15سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 7سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه کرهرود

-طبقه اول-زيربنا 120متر

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

630ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 115متر

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/11/1393جزئیات