خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 2خوابه

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 127متر- 2خوابه

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک پور محسن

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه وپیلوت- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک خانه سازی قنا...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سن بنا 15سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

440ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما سنگ- 15خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 130متر

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک مسکن,سردشت

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1394جزئیات

خانه اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

440ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک جهرم

زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 25سال

مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک ضامنجان

زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 8سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک هپکو

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

-طبقه همکف-زيربنا 130متر

384ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/01/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 140متر- 2خوابه

429ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/08/1393جزئیات

خانه مهاجران. فضیلت

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/07/1393جزئیات

خانه مهاجران.پالایشگاه...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 15سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/07/1393جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 1خوابه -سن بنا 30سال

3.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

20/06/1393جزئیات

خانه اراک مسکن,سردشت

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه

520ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/06/1393جزئیات

خانه اراک مسکن سردشت

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/06/1393جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 20سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه خ سپیده

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک مسکن

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

285ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/02/1393جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک دروازه شهرجرد...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 11سال

520ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

728ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک میرزای شیرازی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

560ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/02/1393جزئیات

خانه اراک مصطفی خمینی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1393جزئیات

خانه اراک عباس آباد

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دو طبقه با 2 مغازه- 2خوابه -سن بنا 8سال

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/09/1392جزئیات

خانه اراک مسکن

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/09/1392جزئیات

خانه اراک آیت ا..سعیدی

زيربنا 135متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر 3سانتی- 1خوابه -سن بنا 5سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/06/1392جزئیات

خانه اراک خ میرزا شیراز...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/05/1392جزئیات

خانه اراک مسکن

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/04/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 140متر- 1خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/03/1392جزئیات

خانه پالایشگاه

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 2خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/03/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/03/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک میدان انقلاب

طبقه اول-زيربنا 140متر-نما سنگ- 2خوابه

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک مسکن

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

-زيربنا 150متر

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/12/1391جزئیات