مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک طالقانی

-طبقه دوم-زيربنا 25متر

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/04/1397جزئیات

مغازه اراک میدان شورا

-طبقه اول-زيربنا 31متر

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 20متر

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 18متر

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1393جزئیات

مغازه اراک میدان شهدا

-زيربنا 18متر

936ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

مغازه اراک بازار

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/02/1393جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 20متر

307ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1392جزئیات

مغازه اراک بازار

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

695ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

مغازه اراک مشهد

-زيربنا 15متر

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

مغازه اراک طالقانی

زيربنا 24متر-سن بنا 10سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

مغازه اراک سردشت

-زيربنا 40متر

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

مغازه اراک رودکی

-زيربنا 11متر

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

مغازه اراک سه راه ارامن...

طبقه +زیر زمین-زيربنا 20متر- نوساز

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

مغازه اراک شهرک نبی

-زيربنا 22متر

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/10/1391جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 24متر

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/10/1391جزئیات

مغازه اراک خ امام غربی

طبقه دوم-زيربنا 11متر-سن بنا 7سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/10/1391جزئیات

مغازه اراک میدان شهدا

-زيربنا 50متر

مسکن اراک جامع086-2776612

30/09/1391جزئیات

مغازه اراک ادبجو

-زيربنا 22متر

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/09/1391جزئیات

مغازه اراک شهر صنعتی

-زيربنا 40متر

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/09/1391جزئیات

مغازه اراک مرکز شهر

-زيربنا 10متر

348ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/08/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 26متر

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 16متر

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 24متر

54ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 25متر

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/06/1390جزئیات

مغازه اراک دروازه تهران...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1390جزئیات

مغازه اراک جاده فراهان

-زيربنا 13متر

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/04/1390جزئیات

مغازه اراک سبحانی

زيربنا 24متر-سن بنا 2سال

25ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 18متر

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک شهرک گردو

-زيربنا 27متر

87ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک شهرک معلم

-زيربنا 40متر

70ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/01/1390جزئیات

مغازه اراک ملک

-زيربنا 19متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/12/1389جزئیات

مغازه اراک ملک

زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 8ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

25/09/1395جزئیات

مغازه اراک هپکو

طبقه همکف-زيربنا 12متر-نما -1غربی-قیمت متر مربع 12ميليون

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1395جزئیات

مغازه اراک میرزا شیرازی...

-زيربنا 17متر

مسکن اراک جامع086-2776612

06/06/1395جزئیات

مغازه اراک مرکزشهر

طبقه اول-زيربنا 11متر-نما -1-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16ميليون

176ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1395جزئیات

مغازه اراک مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 18متر- نوساز

980ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/05/1395جزئیات

مغازه اراک منطقه 2

طبقه همکف-زيربنا 22متر-نما -1-قیمت متر مربع 80ميليون

1.7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

03/05/1395جزئیات

مغازه اراک شهرک پردیس

-زيربنا 45متر

436ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

مغازه اراک میدان شهدا

زيربنا 29متر- نوساز

638ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

مغازه اراک پاساژ

-طبقه اول-زيربنا 8متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/01/1395جزئیات