مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک کرهرود

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک بازار سرپوشی...

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک خ امیرکبیر

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک بازار سرپوشی...

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک قائم مقام

مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک سبحانی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

مغازه اراک سردشت

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

مغازه اراک سردشت

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

مغازه اراک سرا ارامنه

قیمت متر مربع 50ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 30ميليون

1.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

مغازه اراک شهرک جوادیه

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

مغازه اراک شهر صنعتی

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

750ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

مغازه اراک شهرک امیرکبی...

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

مغازه اراک شهرک خودرو

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

مغازه اراک میدان امام

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 15ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

مغازه اراک جاده بروجرد

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

مغازه اراک بازار

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

مغازه اراک میدان امام

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

مغازه اراک سردشت

قیمت متر مربع 25تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 2.4ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

مغازه اراک شهدا صفری

155ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

مغازه اراک محسنی

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

مغازه اراک شهرک خودرو

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

مغازه اراک میدان طالقان...

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

مغازه اراک فوتبال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

مغازه اراک کرهرود

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

مغازه اراک شهرک خودرو

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

مغازه اراک داوران

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

مغازه اراک میدان دارایی...

900ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

مغازه اراک رنگرزها

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1396جزئیات

مغازه اراک شهرک پردیس

قیمت متر مربع 9ميليون

405ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/08/1395جزئیات

مغازه اراک سه راه ابوذر...

مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1394جزئیات

مغازه اراک پل فرنگی

مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1394جزئیات

مغازه اراک پاساژ

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

مغازه اراک شریعتی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

مغازه اراک طالقانی

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

مغازه اراک نمک کوریها

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1394جزئیات

مغازه اراک خ مشهد

2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1394جزئیات

مغازه اراک میدان شهدا

540ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

مغازه اراک شهدای شعبان

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

مغازه اراک جهرم

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/01/1394جزئیات

مغازه اراک شریعتی

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

مغازه اراک شهرک ابوافظل...

40ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

مغازه اراک عباس آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

مغازه اراک میدان شهدا

434ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات