آپارتمان فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

235ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

336ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه اول-زيربنا 147متر- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

206ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک دکتر حساب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه پنجم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/04/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه یازدهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/04/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 650متر- 1خوابه

123ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 1000متر-قیمت متر مربع 1.95ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.25ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.25ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه نهم-زيربنا 152متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 61متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه ششم-زيربنا 1400متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 850متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ قیام

زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه هفتم-زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.1ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

352ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان شازند شازند

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

83ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 13سال

مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک سه راه اب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

157ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

560ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شکرایی

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 9سال

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دهم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه هشتم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

143ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

242ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

695ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

196ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2ميليون

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 1سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 14سال

197ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات