آپارتمان فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 121متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

930ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

84ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه اول-زيربنا 122متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

610ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک سرا ارامن...

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 81متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه هشتم-زيربنا 99متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

255ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه دهم-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات