آپارتمان فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

159ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک میرزا شیر...

طبقه سوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

348ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

296ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

275ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

153ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

81ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک الغد...

طبقه چهارم-زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

72ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک پل برق

طبقه یازدهم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

520ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک قنات

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

117ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 6سال

144ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه پنجم-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه چهارم-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

81ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان منازل بهزیستی...

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه سیزدهم-زيربنا 75متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 142متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 3سال

158ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 131متر- 3خوابه - نوساز

524ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران سه راه آ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

298ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 1خوابه

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک گاو خانه

طبقه دهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک گاو خانه

طبقه دهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان تعاونی مسکن آ...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

375ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 61متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

122ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه هشتم-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

141ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امین...

طبقه چهارم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 79متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه هشتم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

275ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان خ ملاصدارا

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

43ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک مسکن المه...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

448ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات